Politika privatnosti

Novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti previđeno je da sva lica sa kojima dolazimo u kontakt budu upoznata sa svrhom i načinom obrade ličnih podataka.

 

Značenje termina

-“podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Dakle : ime, prezime, JMBG, broj pasoša, broj mobilnog telefona, broj lične karte, adresa, sve su to primeri ličnih podataka. Lični podatak odnosi se samo na fizička lica, a ne i na pravna (npr. pib, matični broj, naziv firme i sl)

–  obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

 

Zašto su nam potrebni vaši podaci o ličnosti?

 

 Vaše podatke o ličnosti obrađujemo da bismo mogli da pružamo usluge iz delatnosti osiguranja koje ste tražili ili koje očekujete da vam pružimo, uključujući:

1 informaciju o visini premije, predlog i pomoć pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Ukoliko ovo uključuje i obradu posebnih kategorija podataka o ličnosti (npr. u vezi sa vašim zdravstvenim stanjem), onda se obrada tih podataka zasniva na vašoj saglasnosti.

2 izvršenje povezanih zakonskih obaveza (npr. obaveze koje se odnose na sprečavanje pranja novca)

3 ispitivanje zadovoljstva klijenata u toku trajanja ugovora o osiguranju

4 odgovaranje na pitanja upućena  e-poštom

5 kontaktiranje, slanje korisnih informacija, ponuda i obaveštavanja o proizvodima i uslugama osiguranja postojećim, novim i potencijalnim klijentima

 

Koje podatke o ličnosti koristimo?

 

Obrađujemo isključivo podatke o ličnosti koji su nam neophodni za gore navedene svrhe I koje ste nam samovoljno dostavili. U zavisnosti od tražene usluge, najčešće obrađujemo:

 • biografske i identifikacione podatke,
 • kontakt podatke,
 • podatke o polisi osiguranja,
 • poreske podatke (kada se ugovaraju proizvodi životnog osiguranja)
 • podatke o broju bankovnog računa,
 • posebne kategorije podataka o ličnosti (npr. podaci o vašem zdravstvenom stanju).

 

 

 

Brisanje podataka:

 Možete zahtevati da Društvo izbriše podatke o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 • ako podaci o ličnosti više ne služe svrsi u koju su prikupljani i obrađivani
 • ako opozovete saglasnost za obradu podataka i ukoliko ne postoji drugi pravni osnov za obradu
 • ako se protivite obradi u svrhu direktnog marketinga
 • ako su podaci o ličnosti obrađeni nezakonito
 • ako se podaci o ličnosti moraju izbrisati u skladu sa zakonskim obavezama.

 

Svoj zahtev za brisanje podataka možete poslati elektronskom poštom na adresu kancelarija@hcinso.rs

Ili putem redovne pošte na  adresu H&C inso d.o.o. Veselina Masleše 26, 21400 Bačka Palanka.

 

Vaše pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu

 

Ukoliko smatrate da se obradom vaših podataka o ličnosti krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu navedenu na internet stranici https://www.poverenik.rs/sr

 

Internet korisničko iskustvo I obrada podataka

 

 1. Kada pretražujete našu internet stranicu www.najosiguranje.rs I www.najlife.rs u informativne svrhe, tj. niste se registrovali ili nam ne pružate informacije na drugi način, prikupljamo samo lične podatke koje vaš pretraživač šalje na naš server. Ove podatke obrađujemo da bismo vam omogućili nesmetano i bezbedno pretraživanje celokupnog sadržaja naše internet stranice i da bismo unapredili vaše korisničko iskustvo.
 2. Kada uputite zahtev za kontakt, Društvo će koristiti vaše lične podatke za odgovor na vaše pitanje, sugestiju ili zahtev za ponudu osiguranja.

 

Vaši lični podaci su nam potrebni za prikazivanje internet stranice i garantovanje njene stabilnosti i bezbednosti. Vi možete da prihvatite ili odbijete da nam ih date, ali bez vaših ličnih podataka ne možemo da vam pružimo najbolje moguće korisničko iskustvo.