Osiguranje imovine

Osiguranjem domaćinstva mogu biti pokriveni: stambeni objekti (koji su nastanjeni kao i oni koji nisu stalno nastanjeni), pomoćni objekti, stvari u Vašem domu kao i članovi domaćinstva. U zavisnosti od osiguravajućeg društva moguće je ugovoriti i odgovornost prema trećim licima i njihovim stvarima.

 

Najčešće su pokriveni rizici od požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave ili bujice, izlivanja iz vodovodnih ili kanalizacionih cevi, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, provalne krađe i razbojništva, javnih manifestacija i demonstracija.

Društva za osiguranje nude različite kombinacije i nivoe pokrića po navedenim rizicima.

Na domaćem tržištu, u okviru osiguranja imovine među stanovništvom najviše je zastupljeno kombinovano osiguranje stvari domaćinstva. Tim osiguranjem se obezbeđuje naknada po osnovu štete nastale usled uništenja ili oštećenja stana, kao i pokretnih stvari i dragocenosti (npr. umetničke slike, novac i sl.) koje se nalaze u stanu, odnosno kući.

 

Žašto ugovoriti osiguranje imovine?

– Prosečna premija za osiguranje stana do 100m2 je manja od 1.000 RSD mesečno.

– Vrednost imovine je daleko veća od uštedjevine koju klijenti imaju a kojom bi mogli da nadoknade posledice požara ili drugog rizika.

– Imovina se stvara godinama a gubi u minutama…

 

Na šta obratiti pažnju?

 

  • Pre donošenja odluke o osiguranju raspitajte se od kojih rizika možete osigurati svoju imovinu
  • Pre potpisivanja ugovora pročitajte ugovorne odredbe I upoznajte se sa uslovima koji bliže regulišu prava I obaveze ugovornih strana
  • Uredno izmirujte obavezu plaćanja premije osiguranja, jer ugovor o osiguranju prestaje po zakonu ako ugovarač osiguranja dospelu premiju ne plati u roku od 30 dana od prijema preporučenog pisma sa obaštenjem o dospelosti premije.
  • Raspitajte se u kojim slučajevima je isključeno Vaše pravo na nadoknadu.
  • Imajte u vidu da ćete snositi posledice u slučaju nenamernog i namernog neprijavljivanja okolnosti od značaja za ocenu rizika.

Popunite online upitnik