Osiguranje robe u transportu

Sa kargo osiguranjem, odnosno osiguranjem robe u transportu, možete zaštiti robu od brojnih rizika kojim je izložena tokom prevoza, bilo da su u vezi sa samim transportom, kao što su saobraćajne nezgode, potonuće brodova, pad aviona i dr. ili od opasnosti požara, elementarnih nepogoda, krađe, razbojništva i svojstava same robe.
Na ovaj način možete osigurati svu robu ili stvari koja se prevozi izvan i unutar granica Srbije, bilo kojom vrstom prevoznog sredstva: brod, železnica, kamion, avion, pošta.

 

Osiguranjem robe u transportu pokriva se gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta usled: požara ili eksplozije, saobraćajne ili plovidbene nezgode prevoznog sredstva, zemljotresa, poplave, lavine, udara groma, oluje, krađe ili neisporuke celog koleta, pada osiguranog predmeta za vreme utovara ili istovara sa prevoznog sredstva.
Važna napomena: CMR osiguranje ne pokriva sve rizike osiguranja robe u transportu pa čak ni sve rizike odgovornosti vozara (prevoznika)!!!

 

Zašto ugovoriti osiguranje robe u transportu?

  • Najviše šteta na robi i zalihama se dešava upravo u toku prevoza.
  • Više od 50% šteta se dešava prilikom utovara i istovara.
  • Kargo osiguranje pokriva skoro sve moguće rizike, koji mogu da se dese na Vašoj robi.

 

Na šta obratiti pažnju?

  • U slučaju štete neophodno je da na odgovarajući način utvrdite prirodu, obim i uzrok štete, kao i okolnosti pod kojima se šteta dogodila. Konstatacija štete na robi zavisi od prevoznog sredstva i vrste štete.
  • U slučaju velikih šteta može biti pozvan i havarijski komesar koji će vršiti procenu
  • Osnovica za obračun premije je fakturna vrednost robe, uvećana eventualno, za troškove carine i transporta
  • Visina premije zavisi od vrste robe, rizika koje želite da pokrijete, vrste prevoza, relacije itd

Popunite online upitnik

Ugovarač